CNKI博硕士论文试用

发布时间:2009-09-17966

试用数据库包括:

1. 中国博士学位论文全文数据库

2. 中国优秀硕士学位论文全文数据库

3. 中国重要会议论文全文数据库

 

试用时间:2008.5.5-2008.7.5